Tuesday, June 16, 2009

LA VALEUR DE L'HOMME - THE VALUE OF THE HUMAN-BEING

LA VALEUR DE L'HOMME
THE VALUE OF THE HUMAN-BEING

La Turquie doit mesurer la valeur de l'homme correctement. . La valeur que nous accordons à l'homme d'aujourd'hui, est beaucoup moins que la Turquie moderne se donner.
Turkey must measure the value of human correctly. The value that we give to human today, is much less than the modern Turkey will give.

Pour mesurer la valeur correcte de l'homme est essentiel dans la réussite. Il suffit de penser! Combien il est important de juger de la valeur correcte de vos partenaires à faire des affaires? Si vous pouvez évaluer la valeur des personnes individuelles en fonction de l'emploi, vous pouvez établir plus rationnelle et efficace des relations avec eux.
To measure the value of human correctly is critical in success. Just think! How much it is important to judge the value of your partners correctly in doing business? If you can evaluate people’s indvidual worth according to the job that they do you can establisj more rational and successfull relations with them.

Les gens ont de grandes difficultés en raison de l'insuffisance des équipements dans les hôpitaux en Turquie aujourd'hui. Le minimum sallary ne peut être comparée avec les pays développés objectivement. Un ingénieur turc reçoit la moitié de l'ingénieur allemand fait environ le même travail. Notre niveau de vie est faible par rapport aux pays développés. Aussi, notre répartition du revenu est nettement déséquilibré. Cette situation s'aggrave en raison des inégalités entre les différentes régions de la Turquie.
People have great difficulties because of inadequate facilities in the hospitals in Turkey today. The minimum sallary can not be compared with the developed countries objectively. A Turkish engineer gets half the German engineer doing approximately the same job. Our living standard is low compared to the developed countries. Also, our income distribution is considerably unbalanced. This situation gets worse because of the inequalities between different regions of Turkey.

C'est une erreur que le secteur des services est plus importante parce que le sallary minimal et non paiements sont faibles. Beaucoup de travail inutile est attribué à un service de personne. Cette situation se reflète aussi dans le comportement des gens. Moderne de l'homme se soucie de la propreté de son environnement et a la responsabilité sociale. Aujourd'hui, le citoyen turc litters son environnement, sans aucune inquiétude et attend ensuite les autres à faire le nettoyage.
It is a mistake that the services sector gets bigger because the minimum sallary and the unregistered payments are low. Many unnecessary task is assigned a service person. This situation is reflected also in the behaviour of people. Modern human cares about the cleanness of its environment and has social responsibility. Today’s Turkish citizen litters its environment without any worry and then expects others to do the clean up.

La Turquie devrait former ses propres citoyens, et leur donner des emplois de haute qualité, qui paient bien. La Turquie ne doit pas condamner ses propres citoyens à la bigoterie. La Turquie ne peut pas devenir une Chine. La Turquie doit de bâtir une meilleure technologie l'économie et la Turquie se doit de valoriser ses citoyens. Chaque rue propre, qui a émigré de son village, peut-être est une perte de la source de la créativité turque, une nouvelle Yaşar Kemal.
Turkey should educate its own citizens, and give them high quality jobs that will pay well. Turkey should not condemn its own citizens to bigotry. Turkey can not become a China. Turkey must build a higher technology
Economy and Turkey must value its citizens. Each street cleaner who has migrated from his village, might be a loss from the source of Turkish creativity, a new Yaşar KEMAL.


İNSANIN KIYMETİ

Türkiye insanın kıymetini doğru ölçmelidir. Günümüz Türkiyesinde insana verdiğimiz değer modern Türkiye’nin insana vereceği değerden çok aşağıdadır.

İnsanın kıymetini doğru ölçmek başarıda kritik derecede önemlidir. Düşününüz! Birlikte iş yaptığınız kişilerin değerini doğru değerlendirmek ne kadar çok önemlidir. Kişilerin değerlerini yapacağınız iş açısından doğru değerlendirebilirseniz onlarla daha verimli ve başarılı ilişkiler kurarsınız.

Günümüz Türkiyesinde insanlar yetersiz sağlık hizmetleri nedeni ile hastahanelerde zor durumlarda kalmaktadır.
Asgari ücret modern ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar düşüktür. Genel olarak bir Türk mühendis kendisi ile çok benzer özelliklerde bir Alman mühendisin yarısı kadar ücret almaktadır. Yaşam standardımız modern ülkelere göre düşüktür. Ayrıca, gelir dağılımında modern ülkelere göre olağanüstü dengesizlikler vardır. Bu durum bölgeler arasındaki farklar nedeni ile daha da çarpıcı bir hal almaktadır.

Asgari ücretin ve kayıt dışı ücretlerin düşük olmasının , hizmet sektörünün sağlıksız bir şekilde şişmesine neden oluyor. Gereksiz her işin başına bir insan dikilmektedir. Bu durum insanların davranış biçimine de yansımaktadır. Modern insan çevresinin temizliğine bakımına dikkat eder ve sosyal sorumluluk sahibidir.
Günümüz Türk insanı tasasızca çevresini kirletmekte ve temizliğin başkaları tarafından yapılmasını beklemektedir.

Türkiye insanını eğitmeli, ona yüksek gelir getirecek kalifiye işler yaptırmalı ve onu cehalete mahkum etmemeli. Türkiye’nin bir Çin olması mümkün değildir. Türkiye daha ileri teknoloji içeren işler yapmak ve insanına değer vermek zorundadır. Köyünden büyük şehire gelmiş her çöpçü Türkiye’nin insan potansiyelinden kaybedilmiş bir yaratıcılık kaynağı, bir Yaşar KEMAL olabilir.


Friday, June 12, 2009

BAKIŞ ALGORİTMALARI

Boş boş bakmak
Bir noktaya bakmak
Tek tek ayrıntılara değil bütüne bakmak
Geniş açı bakmak

Israrla bakmak
Bakışlarını kaçırmak
Gözlerinin içi gülerek bakmak
Kara kara haince bakmak

Bakarken gözü takılmak
Bir şey aramak için tarayarak bakmak
Gözünün ucuna takılmak
Baktığını görmemek

Bakarak paylamak
Bakışları ile ezmek
Bakarak dinlenmek
Bakarak şükretmek

Şekillere bakarak düşünmek
Bakarak icad etmek
Yaptığı resme esere
Bakarak yaratmak

Bakarak cihazları izlemek
Bakarak anlamak
Bakarak sorun çözmek
Bakarak konuşmak

…(daha yüzlercesi bulunabilir)

Hep aynı şeye bakarak
Dikkat toplamak
Şeyler arasındaki ilişkilere
Hacme bakarak rahatlamak