Thursday, December 6, 2012

Esneklik derinlik gerektirir. - Flexibility requires depth.

Esneklik derinlik gerektirir.  
Flexibility requires depth. 

 Anlamsal derinlik kalıtım seviyelerinin sayısını belirtir.  Kalıtım çocuğun ebeveynin belirli özelliklerini aldığı ebeveyn – çocuk ilişkisini belirtir.  Kalıtım bir sınıfa ait olma ya da parça-bütün ilişkisini de belirtebilir.  Basit bir (maddeci) kalıtım ağacı: Madde – canlı organizma – hayvan – memeli – insan – erkek – Ali.
Semantic depth indicates the number of inheritance levels.  Inheritance signifies the parent – child relation where the child takes(inherits) certain attributes and qualities of the parent.  Inheritance may also signify belonging to a class or part-whole relation.  A simple (materialistic) inheritance tree:  Matter – living organism – Animal – Mammalians - Human – Man – Ali.

 Polymorphism çocuklara kendi kimlikleri değil kendi ebeveynlerinin sınıfları cinsinden muamele etmektir.  Örneğin, eğer sokakta reklam kağıdı dağıtacaksanız tek tek herkesin kimliklerini bilmeniz gerekmez.  Önemli olan yanınızdan geçen ‘insan’lara elinizdeki kağıtları vermenizdir.
Polymorphism is handling children through their parent classes without their specific identities.  For example, you do not need to know the specific name, Ahmet, Mehmet of the person if you are going to hand out a leaflet to every person you see on the street.

 Kalıtım ve polymorphism aracılığı ile anlamsal derinlik eylemlerimize ya da beynimizdeki eylem schemalarına esneklik getirir.
Semantic depth via inheritance and polymorphism brings flexibility to our actions or action schemas in our brains. 

 Eğer bir kişi belirli bir ideoloji ya da dini inanca ‘çok fazla’ kendini adamışsa ve, herşeyi önce sabit referans noktalarına göre görmeğe ve açıklamaya çalışırsa esnekliği (iyi veya kötü) azalır.  Gerçekte sabit bir düşünceye sahip olmak kişinin anlamsal derinliğe sahip olmama olasılığını belirtir.  Anlamsal derinlik biraz daha soyutlandığında bir çok alanda biriktirilmiş kültürel derinlik  olarak değerlendirilebilir.
If a person is ‘too much’ dedicated to a certain ideology or religious belief and, tries to view and explain everything first according to fixed reference points his/her flexibility decreases (for good or bad).  Actually getting a fixed-idee is a simple indicator that that person may be lacking semantical depth.  The semantical depth may be abstracted as cultural depth when accumulated in many areas.

 Türkiye’de halka açık tartışmaların kalite seviyesindeki düşüklük,  iyi eğitilmemiş izleyicilerin seviyesine inmek çabasından çok bireylerin kültürel ve bilimsel derinlikten yoksun olduklarının belirtisidir.  Esneklik yokluğuna yol açan derinlik yokluğu Türk toplum kültüründe çok kötü olarak öne çıkar.  Karşılıklı ödünler vererek anlaşmak, tolerans azlığı, ortak zemin bulmakta güçlük ve,  müzakere beceriksizliği kültürel derinlik azlığının güçlü ipuçlarıdır.
The quality level of public discussions in Turkey may rather be an indicator of the individuals’ lack of cultural and scientific depth rather than a choice to make things simple for the not well-educated audience.  The lack of depth leading to the lack of flexibility is notorious in the Turkish public culture.  The difficulty to make compromises, the lack of tolerance, the difficulty to find common grounds and make negotiation is a strong clue to the lack of cultural depth.

Wednesday, December 5, 2012

Flexibility requires depth.

Semantic depth indicates the number of inheritance levels.  Inheritance signifies the parent – child relation where the child takes(inherits) certain attributes and qualities of the parent.  Inheritance may also signify belonging to a class or part-whole relation.  A simple (materialistic) inheritance tree:  Matter – living organism – Animal – Mammalians - Human – Man - Ali.

Polymorphism is handling children through their parent classes without their specific identities.  For example, you do not need to know the specific name, Ahmet, Mehmet of the person if you are going to hand out a leaflet to every person you see on the street.

Semantic depth via inheritance and polymorphism brings flexibility to our actions or action schemas in our brains. 

 If a person is ‘too much’ dedicated to a certain ideology or religious belief and, tries to view and explain everything first according to fixed reference points his/her flexibility decreases (for good or bad).  Actually getting a fixed-idee is a simple indicator that that person may be lacking semantical depth.  The semantical depth may be abstracted as cultural depth when accumulated in many areas.

 The quality level of public discussions in Turkey may rather be an indicator of the individuals’ lack of cultural and scientific depth rather than a choice to make things simple for the not well-educated audience.  The lack of depth leading to the lack of flexibility is notorious in the Turkish public culture.  The difficulty to make compromises, the lack of tolerance, the difficulty to find common grounds and make negotiation is a strong clue to the lack of cultural depth.